طراحی مجتمع تجاری

منطقه گردشگری
۴ مرداد ۱۳۹۵
طراحی مجتمع تجاری
۴ مرداد ۱۳۹۵
نمایش همه

طراحی مجتمع تجاری

موضوع این پروژه طراحی مجتمع تجاری می باشد که به صورت دانشجویی در مقطع پایان نامه ارشد معماری برای دانشجویان عزیز ارائه شده است که طرح اولیه این پروژه از آقای مهندس حسین دلفکار می باشد