طراحی مجتمع تجاری

طراحی مجتمع تجاری
۴ مرداد ۱۳۹۵
طراحی مطب دندان پزشکی
۴ مرداد ۱۳۹۵
نمایش همه

طراحی مجتمع تجاری

موضوع این پروژه طراحی مجتمع تجاری می باشد که به صورت دانشجویی در مقطع پایان نامه ارشد معماری برای دانشجویان عزیز ارائه شده است که طرح اولیه این پروژه از آقای مهندس حسین دلفکار می باشد