طراحی کابینت و مدلینگ

طراحی باغ
۵ بهمن ۱۳۹۴
لند اسکییپ
۶ اسفند ۱۳۹۴
نمایش همه

طراحی کابینت و مدلینگ

این طراحی بعد از اجرا صورت گرفته که به علت عدم انتقال کابینت به محیطی لوکس و غیر از کارگاه درخواست مدلسازی آن از سوی کارفرما شد که با انجانم مدلینگ و انتقال آن به فضای آشپزخانه امکان ارائه عکس و درج پروژه در کاتالوگ برایشان مقدور شد