طراحی کابینت آشپزخانه

لابی مسکونی
۸ دی ۱۳۹۴
طراحی کابینت آشپزخانه
۸ دی ۱۳۹۴
نمایش همه

طراحی کابینت آشپزخانه

این طرح متعلق به کارفرما آقای وفادوست  که طراحی منزلی در منطقه آبرسان تبریز می باشد با توجه به وضع موجودی و نیاز و درخواست کارفرما ارائه شده است .