این طرح مربوط به طبقه آخر واحد مسکونی ای در شهر تبریز منطقه منظریه می باشد که بنابه درخواست کارفرما نصف بالکن را به صورت منطقه ای مسقف و شیشه ای برای گذراندن اوغات فراغت و خوردن چایی طراحی شده است .