طراحی پاسیو

طراحی داخلی مغازه خشکشویی
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
طراحی داخلی مطب دندان پزشکی
۲۱ اسفند ۱۳۹۷
نمایش همه

طراحی پاسیو

این طرح مربوط به طبقه آخر واحد مسکونی ای در شهر تبریز منطقه منظریه می باشد که بنابه درخواست کارفرما نصف بالکن را به صورت منطقه ای مسقف و شیشه ای برای گذراندن اوغات فراغت و خوردن چایی طراحی شده است .