25
نمای کارخانه
6 تیر 1395
7.
طراحی مسجد
6 تیر 1395
نمایش همه

طراحی نمای ساختمان مسکونی

photo ۲۰۱۷ ۰۵ ۱۱ ۲۳ ۴۹ ۴۱

نام پروژه: طراحی نمای ساختمان مسکونی
مجری : آقای ميرزايى
معماری : سحر طباطبایی