طراحی مجتمع مسکونی

نمای کلاسیک
۵ آذر ۱۳۹۵
طراحی مجتمع مسکونی
۵ آذر ۱۳۹۵
نمایش همه

طراحی مجتمع مسکونی

موضوع این پروژه طراحی مجتمع مسکونی می باشد که به صورت دانشجویی در مقطع پایان نامه کارشناسی معماری برای دانشجویان عزیز ارائه شده است