طراحی مجتمع مسکونی

طراحی مجتمع مسکونی
۵ آذر ۱۳۹۵
مجتمع تجاری برلیان ارس
۱۵ دی ۱۳۹۵
نمایش همه

طراحی مجتمع مسکونی

موضوع این پروژه طراحی مجتمع مسکونی می باشد که به صورت دانشجویی در مقطع پایان نامه کارشناسی معماری برای دانشجویان عزیز ارائه شده است