19 1
طراحی مجتمع مسکونی
5 آذر 1395
82
مجتمع تجاری برلیان ارس
5 آذر 1395
نمایش همه

طراحی مجتمع مسکونی

18 1

موضوع این پروژه طراحی مجتمع مسکونی می باشد که به صورت دانشجویی در مقطع پایان نامه کارشناسی معماری برای دانشجویان عزیز ارائه شده است