سالن کنفرانس

ویلا
۷ تیر ۱۳۹۶
تقاطع غیر همسطح گلپارک
۱۷ تیر ۱۳۹۶
نمایش همه

سالن کنفرانس

این طرح مربوط به سالن کنفرانس اداره پست مرکزی واقع در تبریز می باشد
بنابه درخواست مدیران سالنی با میز گرد برای ۳۰ نفر در نظر گرفته شده است .