39
طراحی اتاق کودک
8 دی 1394
3
طراحی کمد
8 دی 1394
نمایش همه

طراحی کمد

4 1

این طرح مربوط به طرح کمد و کابینت های آقای اصد زاده در رشدیه  تبریز می باشد که کارفرما قبل از سفارش و شروع کار در رابطه با طرح و رنگ کمدها تصمیم می گیرد و آنها را قبل از اجرا در منزل خود با شبه سازی مشاهده می کند .